Souhlas se zpracováním os. údajů | Marek Hilšer
Přejít na hlavní navigaci
Sociální sítě

Mrkni na moje sociální sítě


Souhlas se zpracováním os. údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

marketingové účely

Identifikace správce osobních údajů

politické hnutí Marek Hilšer do Senátu, se sídlem Pohořelec 110/26, Praha 1, PSČ 118 00

(dále „hnutí MHS“)

Souhlas

 • Účel souhlasu

Tento souhlas udílí uživatel v rámci níže uvedených účelů proto, aby hnutí MHS mohl zpracovávat jeho osobní údaje v rámci své činnosti.

V rámci tohoto souhlasu uživatel stvrzuje, že byl seznámen se základními právy týkajícími se ochrany jeho osobních údajů, vymezení jednotlivých osobních údajů, jejich klasifikací a způsoby, jakými s nimi hnutí MHS nakládá a tyto jsou uvedeny podrobně v tzv. Informačním listu, zveřejněném na webových stránkách hnutí MHS.

 • Účel zpracování osobních údajů

Uživatel tímto udílí hnutí MHS souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem šíření jeho programu a idejí a vedení předvolební kampaně, a to:

 • prostřednictvím elektronických či tištěných informačních a propagačních kampaní, a dále
 • přímo podporovatelům, kteří se dobrovolně přihlásí k pomoci při vedení předvolební kampaně hnutí MHS, šíření programu a propagace hnutí MHS.

hnutí MHS zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnou právní úpravou. Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v tzv. Informačním listu, dostupném zde.

 • Doba zpracování osobních údajů

hnutí MHS informuje uživatele, a ten bere na vědomí a souhlasí, že jeho osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání platnosti tohoto souhlasu uděleného uživatelem, nejdéle pak po dobu 10 let, popřípadě delší, pokud si to vyžádá platný právní předpis. Po uplynutí lhůty pro oprávněné zpracovávání osobních údajů uživatele, ať už z důvodu vypršení lhůty stanovené tímto souhlasem, nebo z důvodu příslušného právního předpisu, hnutí MHS dané osobní údaje vymaže.

 • Zpracování osobních údajů

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že k poskytnutým osobním údajům mají přístup osoby spolupracující s hnutím MHS a dále též účetní, právní poradci, správce webových stránek, jakožto zpracovatelé, přičemž aktuální seznam konkrétních zpracovatelů je k dispozici na vyžádání.

 • Změna osobních údajů

Uživatel může změnu poskytnutých osobních údajů oznámit kontaktní osobě, určené spravovat agendu ochrany osobních informací, či využít svých dalších práv dle Informačního listu. Spojení na tuto kontaktní osobu je veřejně dostupné na webových stránkách hnutí MHS.

 • Odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů

Uživatel je tímto informován, že má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, avšak odvolání se nevztahuje na osobní údaje zpracovávané na základě jiného titulu (důvodu či účelu), zejména v rámci účelu plnění případného smluvního vztahu nebo z příslušných právních předpisů, ačkoli hnutí MHS okamžikem odvolání tohoto souhlasu přestává být oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat za účely vymezenými tímto souhlasem.

 • Informační sdělení

Uživatel bere na vědomí, že hnutí MHS se zavázal přiměřeným a odpovídajícím způsobem chránit osobní údaje uživatele a přijal za tím účelem opatření blíže popsaná v Informačním listu.

 • Prohlášení o souhlasu

Uživatel výslovně prohlašuje, že tento souhlas je:

 • svobodný a nebyl uzavřen pod nátlakem ani v tísni
 • konkrétní a obsahuje jasně vymezené účely zpracování osobních údajů, kterým uživatel porozuměl
 • informovaný a že se uživatel seznámil s plným textem tohoto souhlasu
  a porozuměl mu

Uživatel potvrzuje, že osobní údaje poskytnuté hnutí MHS jsou pravdivé a přesné.

Uživatel souhlasí s tím, aby hnutí MHS zpracovával poskytnuté osobní údaje pouze v rozsahu a za účelem uvedeným v tomto souhlasu, ve smyslu výše uvedeného.

Uživatel bere na vědomí, že jednotlivá jeho práva týkající se ochrany jeho osobních údajů, včetně jednotlivých postupů jejich uplatnění jsou uvedena v tzv. Informačním listu, který je uveden na webových stránkách: www.marekhilser.cz

Po seznámení se a porozumění textu uživatel udílí svůj souhlas s tím, aby hnutí MHS zpracovával jeho osobní údaje ve smyslu tohoto souhlasu.