Přejít na hlavní navigaci
Sociální sítě

Mrkni na moje sociální sítě


Informační list

Informační list

Slovo úvodem

Vážení,

Marek Hilšer - prezidentský kandidát 2023 (dále jen "Marek Hilšer") Vám tímto informačním listem sděluje podrobnosti o právech a povinnostech vyplývajících z Obecného nařízení o ochraně Osobních údajů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a dalších navazujících právních předpisů (dále „GDPR“) týkající se ochrany Vašich Osobních údajů a informace o tom, jak s Osobními údaji nakládáme, jak je zpracováváme, zejména za jakými účely. Rovněž Vás tímto chceme upozornit na Vaše práva v oblasti ochrany Osobních údajů a o způsobech jejich uplatnění.

Za výše uvedeným účelem jsme vypracovali tento Informační list, který má sloužit jako základní shrnutí ochrany Vašich Osobních údajů. V případě dotazů se prosím obraťte na nás prostřednictvím e-mailové adresy marek@marekhilser.cz nebo telefonicky na +420 739 822 718, kde Vám rádi poskytneme bližší informace.

Děkuji za Vaši přízeň a důvěru.

Marek Hilšer

***

Jednotlivé principy, postupy na ochranu Osobních údajů – Informační list

 • Principy zpracování

  1. Marek Hilšer dodržuje a plně se přihlašuje k ochraně Osobních údajů, které jsou mu poskytnuty (dále „Osobní údaje“), zároveň si je vědomo důležitosti a nutnosti ochrany takových Osobních údajů. Z těchto důvodu Marek Hilšer zpracovává jednotlivé Osobní údaje v rámci následujících principů:
  2. zákonnost, korektnost a transparentnost – veškeré zpracování probíhá v souladu s právními předpisy a oprávněnými zájmy Marka Hilšera s důrazem na ochranu Osobních údajů dárců či jiných osob, které Osobní údaje poskytly (dále „Subjekt“);
  3. účelnost – Osobní údaje jsou zpracovány pouze pro legitimní, jasně určené a deklarované účely;
  4. minimalizace údajů – je zpracováván pouze nezbytný rozsah Osobních údajů v rámci jednotlivě vymezených účelů;
  5. přesnost – dbáme na přesnost a aktuálnost zpracovávaných Osobních údajů, a to v souladu s požadavky Subjektů,
  6. omezení uložení – neuchováváme Osobní údaje déle a ve větším rozsahu, než je pro daný účel zapotřebí,
  7. integrita a důvěrnost – za účelem ochrany Osobních údajů jsme implementovali odpovídající technická i organizační opatření, která zaručují zabezpečení Osobních údajů proti neoprávněnému zpracování, náhodné ztrátě či poškození.
 • Důležité pojmy

  1. Osobní údaj“ – jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (například jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo), přičemž konkrétní skupiny Osobních údajů, které zpracováváme, jsou přehledně uvedeny u jednotlivých účelů, které Marek Hilšer stanovil na základě svého oprávněného zájmu a vymezení své vlastní činnosti;
  2. Správce“ – Marek Hilšer, který určuje účel a prostředky zpracování a nese příslušnou odpovědnost;
  3. Subjekt“ – osoba, která poskytla Osobní údaj; 
  4. Zpracování“ – jakákoliv operace nebo soubor operací s Osobními údaji, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů.
 • Kategorizace zpracovávaných Osobních údajů

  • Účely jsou vždy kategorizovány do následujících základních skupin:
   1. dárci – v této skupině byly identifikovány účely, které vycházejí ze smluv mezi dárci a Markem Hilšerem, Osobní údaje jsou zpracovávány především z důvodů plnění povinností dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů – v této souvislosti dochází ke zpracování identifikačních údajů a elektronických kontaktních údajů
   2. „podporovatelé a dobrovolníci“ – v této skupině jsou především Osobní údaje týkající se osob podporujících aktivně či pasivně Marka Hilšera, Osobní údaje těchto osob jsou zpracovávány z důvodu plnění povinností dle příslušných právních předpisů a na základě dobrovolného souhlasu – v této souvislosti dochází ke zpracování identifikačních údajů a elektronických kontaktních údajů
   3. „spolupracující osoby a dodavatelé služeb“ - v této skupině jsou především Osobní údaje týkající se osob poskytujících služby Marku Hilšerovi (např. účetnictví), Osobní údaje těchto osob jsou zpracovávány z důvodu plnění smluvních povinností – v této souvislosti dochází ke zpracování identifikačních údajů a elektronických kontaktních údajů
   4. „petenti“ - v této skupině byly identifikovány účely, které vycházejí z podepisovaných petic (a petičních archů) oprávněnými osobami na podporu Marka Hilšera, a to z důvodu plnění povinností dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů – v této souvislosti dochází ke zpracování identifikačních údajů a elektronických kontaktů
   5. marketing – tato skupina obsahuje Osobní údaje získané zejména od dárců a podporovatelů Marka Hilšera a potenciálních dárců a podporovatelů Marka Hilšera, a to za účelem propagace Marka Hilšera, šíření jeho programu a idejí a vedení předvolební kampaně, a to prostřednictvím elektronických, tištěných i telefonních kampaní; důvodem zpracování jsou souhlasy se zpracováním Osobních údajů pro účely marketingu Marka Hilšera od Subjektů – v této souvislosti dochází ke zpracování identifikačních údajů a elektronických kontaktních údajů
   6. archivace dat – tato skupina obsahuje Osobní údaje, které je Marek Hilšer povinen archivovat na základě zákonných povinností vyplývajících z konkrétních právních předpisů
   7.  „cookies – samostatnou skupinu tvoří Osobní údaje získané od návštěvníků webových stránek Marka Hilšera v podobě takzvaných cookies souborů, tyto údaje slouží především k personalizaci a zjednodušení používání webových stránek konkrétním uživatelem (dříve vyplněné údaje apod.), důvodem jejich zpracování je souhlas Subjektu; cookies se dělí na funkční (zprostředkovávající základní funkčnost stránky), analytické (umožňující sběrem anonymních statistik lépe pochopit své (potenciální) podporovatel a stránky tak neustále vylepšovat) a marketingové (shromažďující informace pro lepší přizpůsobení „reklamy“ zájmům podporovatelů)
  • Marek Hilšer zpracovává v rámci výše uvedených kategorií účelů, následující Osobní údaje:
   1. identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa pobytu, fotografie;
   2. elektronické kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, jiná adresa užívaná Subjektem k elektronické komunikaci (profil na sociálních sítích atp.);
   3. jiné elektronické údaje – IP adresa, cookies, autentizační certifikáty;
   4. další Osobní údaje – číslo bankovního účtu;

přičemž jednotlivé souhrny Osobních údajů, které zpracováváme u jednotlivých účelů, jsou přehledně vymezeny a uvedeny v Tabulce účelů.

 • Způsob zpracování Osobních údajů

Všechny Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně či automaticky, a to na základě některého z důvodů (titulů či účelů) dle GDPR, kterými mohou být:

 • plnění smlouvy – v souvislosti s uzavíráním darovací (či jiné) smlouvy, pro účely řádného plnění závazků z této smlouvy v rozsahu odpovídajícím příslušným sděleným Osobním údajům;
 • plnění právní povinnosti – v případě zákonných požadavků orgánů veřejné moci jsme povinni jim Osobní údaje poskytnout s tím, že se jedná zejména o Úřad pro ochranu Osobních údajů, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a další oprávněné subjekty jednající v rámci zákonem stanovených práv a povinností;
 • oprávněný zájem – v případě, kdy s ohledem na povahu právního vztahu mezi správcem a Subjektem převažují legitimní zájmy/práva Správce nad zájmy/právy Subjektu, je Správce oprávněn ke zpracování i bez souhlasu se zpracováním Osobních údajů či smlouvy;
 • souhlas se zpracováním Osobních údajů – v jakémkoliv jiném případě shromažďování a zpracování Osobních údajů, než jsou uvedeny výše, je zapotřebí jasného a svobodného souhlasu dotčeného Subjektu, souhlas je v takovém případě udělen pro zpracování za konkrétním účelem specifikovaným v příslušném tištěném či elektronickém formuláři.

Z jiných, než z výše uvedených titulů Marek Hilšer jiné Osobní údaje nezpracovává.

 • Příjemci Osobních údajů

  • Osobní údaje zpracovávané Markem Hilšerem mohou být zpřístupňovány a dále předávány za účelem plnění smluvních povinností třetím osobám, zpravidla externím účetním, případně další osobě zajišťující externí služby (IT zabezpečení atp.) na základě smlouvy o zpracování Osobních údajů, přičemž tyto nesmí použít údaje k jiným účelům, než které jsou jim předány, a to vše v souladu s GDPR, zejména s ohledem na principy minimalizace Osobních údajů.
  • Osoby (zpracovatelé) mající, byť dočasný nebo částečný přístup k Osobním údajům zpracovávaným Markem Hilšerem jsou účetní, právní poradci, správce webových stránek, přičemž aktuální seznam konkrétních zpracovatelů je k dispozici na vyžádání.
 • Doba zpracování Osobních údajů

  • V souladu s principem omezení uložení a uchovávání Osobních údajů Marek Hilšer zpracovává Osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu a důvodu (titulu) jejich zpracování nebo po dobu stanovenou právními předpisy či po dobu odsouhlasenou Subjektem.
 • Práva Subjektu

  • Každý, kdo poskytl Marku Hilšerovi Osobní údaje, má v souladu s GDPR:
   • právo na informace o Osobních údajích zpracovávaných Markem Hilšerem,
   • právo na přístup k Osobním údajům,
   • právo na opravu / aktualizaci nepřesných nebo nesprávných Osobních údajů,
   • právo vznést námitku,
   • právo na omezení zpracování Osobních údajů,
   • právo na přenositelnost Osobních údajů,
   • právo na výmaz Osobních údajů (ve vztahu k účelu jejich zpracování);

přičemž tato práva je možné uplatnit e-mailem na adrese marek@marekhilser.cz

 • Cookies

  • Při návštěvě internetových stránek www.marekhilser.cz se může stát, že internetový prohlížeč bude ukládat data, takzvané „Cookies“, na Subjektem vlastněný počítač. Cookies slouží k automatickému rozpoznávání návštěvníků internetových stránek při jejich další návštěvě, což zjednodušuje práci jak návštěvníků, tak i provozovateli internetových stránek. Internetové stránky www.marekhilser.cz každého návštěvníka automaticky upozorní, že využívají Cookies, a každý návštěvník bude automaticky požádán, aby potvrdil svůj souhlas s využitím této technologie pro účely internetových stránek www.marekhilser.cz. V případě, že takový souhlas neudělí, technologie Cookies nebude v jeho případě využita.
 • Zabezpečení

  • Marek Hilšer dbá na ochranu Osobních údajů zavedením následujících ochranných opatření:
   • ke skladování fyzické dokumentace obsahující zpracovávané Osobní údaje Marek Hilšer využívá uzamykatelnou skříň či prostor;
   • za tento uzamykatelný prostor je odpovědná pověřená osoba disponující klíči, jejíž přítomnost je při jakékoliv manipulaci s uskladněnou dokumentací vyžadována;
   • Marek Hilšer užívá informační systém splňující požadavky GDPR, spočívající zejména v individuálních přístupových účtech pro každého uživatele systému, nemožnosti vykopírovat ani jinak rozmnožit data uložená v systému, pravidelné obměně přístupových hesel aj.
 • Závěr

  • Tento Informační list je vydaný dne 27/06/2022 a od tohoto dne je též platný a účinný.
  • Marek Hilšer si vyhrazuje právo na změnu a aktualizaci Informačního listu v případě změny příslušných právních předpisů, v důsledku zvyšování ochrany Osobních údajů či v rámci svého oprávněného zájmu.
  • Informační list je trvale zveřejněn na webových stránkách na adrese: www.marekhilser.cz

Marek Hilšer