Přejít na hlavní navigaci
Sociální sítě

Mrkni na moje sociální sítě


Darovací smlouva právnické osoby

Darovací smlouva

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

1.

x_nazev_x

IČO: x_ic_x, se sídlem x_bydliste_x
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v [___________________________________] / Městským soudem v Praze, sp. zn. [____________________________]

(dále "Dárce")

2.

Marek Hilšer do Senátu

IČO: 071 57 029, se sídlem Pohořelec 110/26, Praha – Hradčany, PSČ 118 00

Registrace v rejstříku politických stran a hnutí vedeném Ministerstvem vnitra ČR pod č. registrace MV-50348-4/VS-2018

(dále „Obdarovaný“)

(Dárce a Obdarovaný dále společně jako „Strany“ nebo každý z nich jednotlivě jako „Strana“).

Vzhledem k tomu, že:

A. Dárce má v úmyslu poskytnout dar Obdarovanému za účelem stanoveným níže v této smlouvě;

B. Obdarovaný dar za níže uvedeným účelem přijímá do svého vlastnictví;

A proto nyní uzavírají Strany dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „Občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Darovací smlouvu (dále „Smlouva“).

1. Předmět smlouvy

1.1. Dárce tímto daruje Obdarovanému finanční částku ve výši x_castka_x Kč (slovy: x_castka_slovy_x korun českých), kterou se zavazuje zaslat na bankovní účet Obdarovaného č. 2101472073/2010 (dále „Dar“) za účelem podpory činnosti Obdarovaného jako politického hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále „Zákon o stranách a hnutích“).

1.2. Obdarovaný Dar za účelem uvedeným v čl. 1.1. Smlouvy přijímá do svého vlastnictví.

2. Prohlášení Stran

2.1. Dárce prohlašuje, že výše uvedený Dar není Obdarovanému poskytován v rozporu s příslušnými právními předpisy a dobrými mravy, zejména, že nepochází z protiprávní činnosti a ani nebyl získán za prostředky získané protiprávní činností.

2.2. Dárce dále prohlašuje, že nepatří do skupiny osob, od nichž Obdarovaný, jako politické hnutí není oprávněn dar podle §18 odst. 1 Zákona o stranách a hnutích přijmout. Dárce dále prohlašuje, že má Dar ve svém výlučném vlastnictví a že není žádným způsobem omezena jeho možnost s ním disponovat, zejména jej darovat.

2.3. Dárce poskytuje Dar Obdarovanému dobrovolně a s Darem nespojuje žádnou protislužbu nebo jakékoliv jiné protiplnění ze strany Obdarovaného.

2.4. V případě, že je Dárcem poskytován peněžní dar, je Dárce povinen uvést v platebním příkazu účel platební transakce, název (obchodní firmu) a identifikační číslo Dárce.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Dárce bere na vědomí, že jím poskytnuté údaje, jakož i hodnota poskytnutého Daru, budou zveřejněny zejména ve zprávě Obdarovaného o financování politické kampaně, výroční finanční zprávě a na webových stránkách Obdarovaného, kde se nachází transparentní účet Obdarovaného, a to za účelem splnění povinností Obdarovaného vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména Zákona o politických stranách a hnutích.

3.2. Ustanovení výslovně neupravená touto Smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o politických stranách a hnutích.

3.3. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.

3.4. Tato Smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží po jednom.

3.5. Obě Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato Smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Dne x_den_x/x_mesic_x/x_rok_x
x_nazev_x


__________________________________________

Jméno a příjmení:

Funkce:
Dne ____/____/_________
Marek Hilšer do Senátu


__________________________________________

Jméno a příjmení: Marek Hilšer

Funkce: předseda hnutí