Přejít na hlavní navigaci
Sociální sítě

Mrkni na moje sociální sítě


Drobečková navigace

Moje názory

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

 

DOMÁCÍ

Kterých minulých prezidentů Československa a České republiky si vážíte?

Za příklad bych si vzal hlavně dva prezidenty „zakladatele“: Masaryka a Havla. Obdivuji jejich odvahu stát za každých okolností na straně pravdy a rozumu. Oba kvůli tomu pronásledovali a oběma se jejich současníci v jisté době smáli. Obdivuji jejich schopnost dívat se do budoucna a přemýšlet o roli našeho státu v Evropě a ve světě. Oba byli nadstraničtí a nezávislí na různých ekonomických vlivech. Oba si vážili občanské společnosti.

Jaký je váš zdravotní stav a informoval byste o svém zdraví jako prezident? 

Jsem v dobré kondici, snažím se žít střídmě a pokud to čas dovolí, sportuji. Máme dvě malé děti a také proto jsem s nimi často v pohybu. Prezident by měl informovat o svém zdravotním stavu. Není nutné zacházet do detailů, ale v případě hospitalizace nebo pracovní indispozice má kancelář prezidenta povinnost veřejnost náležitě informovat. 

Bydlel byste na Pražském hradě?

Jsem zastánce civilního pojetí prezidentského úřadu. Zbytečných uzavírek na Hradě už bylo dost. Hrad je krásné historické a kulturní místo, které musí žít a být lidem otevřené. Sídlí tam Kancelář prezidenta, chodil bych tam tedy do práce. K bydlení ale hradní prostory uzpůsobené nejsou. Bydlíme s rodinou na Pohořelci, neměl bych to tedy z domova na Hrad daleko. Mohl bych chodit pěšky nebo jezdit tramvají.

Jaký je váš rozpočet na kampaň a kdo vás sponzoruje?

Počítám s celkovým rozpočtem ve výši cca 2,5 milionu korun. Nízké náklady na kampaň jsou podmínkou udržení nezávislosti. Velké peníze kazí politiku. Nákladný marketing a reklama mohou vytvářet falešný obraz o kandidátech. Když si můžete koupit prostor v médiích nebo si platit příznivce na sociálních sítích, můžete manipulovat veřejným míněním. Proto prosazuji sponzorování politiky z drobných příspěvků od občanů. Moje kampaň je také financována příspěvku na mandát určeného na politickou činnost. Ten jsem získal díky tomu, že jsem byl zvolen do Senátu; desetitisíce lidí tedy hlasovaly pro to, abych byl v politice. 

Udělil byste jako prezident plošnou amnestii nebo byste uděloval jen individuální, humanitární milosti?

K plošné amnestii v této chvíli nevidím žádný důvod. Milosti jsou doplněk a nedílná součást trestní spravedlnosti ve všech právních systémech příbuzných tomu našemu, ač ne vždy tato pravomoc náleží hlavě státu. Někdy je milost posledním prostředkem k uplatnění lidskosti nebo zmírnění chyby systému, ke které může dojít byť by byl systém sebedokonalejší. Odpověď je tedy ano, za mimořádných okolností, případně i v součinnosti s ministerstvem spravedlnosti.

Myslíte, že by měl mít prezident větší pravomoci? 

Pravomoci prezidenta jsou přiměřené parlamentnímu režimu. Prezident by si neměl uzurpovat moc nad rámec svých kompetencí. Ty musí vykonávat svědomitě, v souladu s Ústavou, zákony a demokratickými pravidly. Přímo volený prezident má velký neformální vliv, který může využít pro zviditelnění témat důležitých pro budoucnost. Může zprostředkovávat konsensus, ale také se zastávat zranitelných skupin obyvatel a lidských práv obecně. Ani jeho reprezentační role doma i v zahraničí není nevýznamná. 

Hodláte vetovat zákony?

Důvodem pro prezidentské veto je případný rozpor zákona s Ústavou. V takovém případě bych zákon vetoval a případně požádal Ústavní soud o jeho přezkoumání. Ústavní soud může zákon nebo jeho protiústavní části zrušit. Takto postupoval Václav Havel v případě novely volebního zákona z dílny stran opoziční smlouvy. To ale nejsou běžné situace. Prezident by neměl svého veta nadužívat. Tvůrcem zákonů je parlament. Prezidentské veto neslouží ke sdělování prezidentových názorů, je to pojistka ústavnosti.

Jste pro manželství pro všechny? 

Jsem zastáncem rovnosti. Právo na soukromý a rodinný život zaručuje Ústava České republiky. Podporuji zrovnoprávnění sňatků osob stejného pohlaví. Lidem s menšinovou sexuální orientací to pomůže a nikomu to neuškodí. Proč bychom měli komukoli bránit vést otevřeně před světem spořádaný život v zázemí nejbližších a vybírat si svobodně životního partnera či partnerku. Dlouhodobé a pevné mezilidské vztahy jsou prospěšné i pro společnost.

Jste pro to, aby stejnopohlavní páry mohly adoptovat děti?

Ano. Především je třeba umožnit co nejdříve, aby si dítě jednoho z partnerů mohl přiosvojit ten druhý. Není možné, aby rodič, který dítě vychovává a podílí se na jeho zajištění, neměl k němu právně žádný vztah. Duhové rodiny mají plné právo na soukromý a rodinný život a jejich děti na stejnou právní ochranu jako jiné děti v naší zemi. Kvalita rodinného zázemí s pohlavím (sociálních) rodičů nesouvisí. Nejjednodušším řešením je uzákonění sňatků osob stejného pohlaví.

Komu byste udělil státní vyznamenání?

Chtěl bych ocenit osobnosti, které se v minulosti nebo současnosti zasloužily o společnost a o stát, třeba i méně známé. Vážil bych opatrně, spíše šetřil a oceňoval i lidi, kteří dosáhli něčeho významného ve svém povolání a mohou být proto pro ostatní inspirací. Třeba vynikající učitelky nebo zdravotní sestry. Rozhodně bych nevyznamenával své přátele nebo podporovatele jen z osobních sympatií.

Udělil byste vyznamenání bratrům Mašínům?

Udělil bych vyznamenání všem třem sourozencům Mašínovým. Rád bych vyzdvihl opomíjený příběh paní Zdenky Mašínové mladší, který je výjimečným příkladem nezlomného a nenásilného vzdoru proti komunistickému útlaku a úsilí o jeho uznání. 

Jak budete jmenovat ústavní soudce, členy bankovní rady ČNB a další? Budete jmenovat všechny navrhované generály, soudce a profesory, nebo na kandidáty budete mít i jiné než zákonem stanovené nároky?

Prezident republiky má kancelář, jejímž posláním je připravovat nominace na jmenované funkce a případně je konzultovat, což se týká zejména ústavních soudců a členů Bankovní rady. Já bych byl rozhodně otevřený diskusi. Jestli něco škodí demokracii, jsou to zákulisní hry. Pokud někoho jmenuji či nominuji, tyto osobnosti musí být respektované a nebýt v podezření ze střetu zájmů. Pokud jde o generály, soudce obecných soudů, profesory a rektory vysokých škol, ty bych jmenoval na základě návrhu vlády nebo příslušných institucí. Ohradil bych se jen pokud by jmenování bylo v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. V případě jmenování profesorů a rektorů bych maximálně ctil akademickou svobodu. Slavnostně bych potvrdil volbu či dosažení nejvyšší akademické hodnosti, bezdůvodně bych nezasahoval.

Jste pro zvýšení výdajů na obranu na 2 %?

Ruská agrese v Ukrajině a její výsledek ovlivní budoucí podobu válčení, na kterou musíme být adekvátně připraveni. Dlouhodobě podporuji plnění závazku věnovat na obranu 2 % HDP. K zajištění bezpečnosti státu a zapojení do kolektivní obrany v rámci NATO je však nutné přistupovat koncepčně. Nová národní bezpečnostní strategie a nová obranná strategie se připravují. Teprve od nich se má odvíjet další výstavba a rozvoj sil české armády, jako hlavní vodítko akvizičního procesu. Pokud jde o obranyschopnost státu, sám bych se soustředil hlavně na odolnost naší společnosti spíš než na výzbroj a výstroj armády, to je věcí vlády a generálního štábu.

Jste pro zavedené školného na vysokých školách?

Jako absolvent lékařské fakulty i jako vysokoškolský pedagog nepovažuji zavedení školného za vhodné. Rovný přístup ke vzdělání je důležitá demokratická hodnota. Zavedením školného se tato rovnoprávnost naruší, protože může dojít k diskriminaci těch studentů, kteří si nemohou dovolit za studium platit. Už teď je řada studentů znevýhodněna tím, že si musí vydělávat na život a nemohou se věnovat naplno studiu. Z praktického hlediska není řešením ani tzv. odložené školné. Podle dosavadních analýz navíc není zcela jasné, zda by takovýto krok přinesl do rozpočtů vysokých škol natolik významné finanční částky, aby zavedení školného v jakékoli podobě vůbec dávalo ekonomický smysl.

Jste pro trest smrti? 

Ne. Do moderní společnosti trest smrti nepatří. Nehledě na to, že i v dnešním moderním soudnictví nejsou vyloučeny justiční omyly. V takových případech by měl případný trest smrti dalekosáhlé nevratné následky pro lidské osudy. 

Jste pro legalizaci marihuany? 

Ano, ale ruku v ruce s legalizací musí jít také osvěta.

ZAHRANIČNÍ

Jakou roli má hrát ČR v EU a NATO?

Jsem jednoznačně zastáncem členství v Evropské unii i NATO. Česká republika se má na chodu a směřování těchto organizací aktivně podílet, a to jak politicky, tak personálně, a tímto způsobem mimo jiné zvyšovat svůj vliv ve světě.

Jste pro zavedení eura?

K přijetí společné evropské měny jsme se zavázali podpisem přístupové smlouvy k EU. Zejména ze strany exportního byznysu jsou zde jasné hlasy po jeho zavedení. Dle výzkumů ale většina obyvatelstva se k euru klaní spíše zdrženlivě. Jsem připraven podporovat věcnou debatu, která i laické veřejnosti představí výhody a případně i nevýhody přijetí eura. Podporuji, abychom se na možné přijetí eura připravovali, a plnili všechna Maastrichtská kritéria zejména pokud jde o rozpočtový deficit. 

Měla by UA vstoupit do NATO a EU?

Politický závazek přijmout Ukrajinu do NATO padl již na summitu v Bukurešti v r. 2008 a Ukrajina nyní velmi úzce spolupracuje s členskými státy NATO, především s Velkou Británií a Spojenými státy, přijetí do NATO je tedy logické. Pokud jde o Evropskou unii, Ukrajině byl již udělen kandidátský status. Její další integrace, a nakonec i vstup do EU je otázkou splnění všech kritérií, platných pro všechny zájemce o členství. ČR by měla patřit k zemím, které budou Ukrajinu v tomto podporovat.

Podporujete zasílání zbraní v Ukrajinu?

Jednoznačně. Česko stojí v podpoře Ukrajiny na správné straně. Ukrajina čelí ničivému ozbrojenému napadení, dodávání zbraní Ukrajině je naprosto opodstatněné a správné.

Měla by se ČR podílet na obnově Ukrajiny?

Jednoznačně. Zapojení do poválečné obnovy Ukrajiny je nutné a správné, a znamená pro Českou republiku i jedinečnou ekonomickou příležitost. Ukrajina je velká a potenciálně bohatá země a Česká republika si tam svou současnou politikou vydobyla respekt. Také chceme napomoci návratu uprchlíků. 

Jaký je váš postoj ke Green dealu?

Zelená dohoda nám pomůže zmírnit dopady klimatické změny a pomůže nám odpoutat se od energetické závislosti na nedemokratických režimech . Odklon od fosilních paliv, která jsou drahá a nespolehlivá, sníží ceny energií díky využití obnovitelných zdrojů. Nové evropské fondy, které jsou součástí dohody, představují příležitost k inovacím a technologickém pokroku. Jsem rád, že český byznys se už na to intenzivně připravuje. Mimochodem Zelená dohoda by mohla vylepšit i konkurenceschopnost českého průmyslu díky tomu, že zavádí nové standardy pro dovoz z jiných částí světa.

Má ČR ve vztazích s autoritářskými režimy dbát primárně na lidská práva, nebo se soustředit na byznysovou stránku?

Lidská práva nejsou nějakým druhotným aspektem našich zahraničních vztahů. V Rusku stála dlouho lidská práva ve stínu bezpečnostních a geopolitických otázek, ačkoli rozměr jejich porušování byl zásadně důležitým ukazatelem charakteru tamního systému postaveného na korupci a bezpráví. Důsledky podceňování zločinné podstaty kremelského režimu dnes bohužel vidíme na Ukrajině. Stav lidských práv je důležitým nástrojem pro včasnou detekci narůstajících konfliktů, humanitárních krizí a nekontrolované migrace. Ani v rozvoji ekonomických vztahů není agenda lidských práv a demokracie bez významu. Úroveň korupce a celkový stav právního státu, včetně nezávislosti justice, jsou důležitými měřítky pro posouzení investičního klimatu. 

Lidská práva a respekt k demokratickým principům správy jsou důležitým stavebním kamenem mezinárodního systému. Za něj je Česká republika spoluzodpovědná. Má na jeho udržení životní zájem, právě na jeho existenci, funkčnosti a jeho dalším upevňování závisí všechny ostatní její zájmy, bezpečnostní i ekonomické.

Jaký je váš postoj k přijímání migrantů?

Legální, pracovní migrace je potřebná. Díky vládním programům obsazujeme dlouhodobě volná pracovní místa ve zdravotnictví nebo technologickém odvětví. Nelegální migraci spojenou s organizovaným zločinem je třeba potírat s ohledem na bezpečnost státu, a to ve spolupráci s EU. Přijímat politické uprchlíky nebo nyní uprchlíky před válkou na Ukrajině je součástí naší odpovědnosti a mezinárodních závazků. Jakékoli přijímání cizinců je však podmíněno schopností cizince do naší společnosti integrovat. 

Podporujete ratifikaci Istanbulské úmluvy?

Ano. O Istanbulské úmluvě se šíří mnoho mýtů a hloupostí, jak z úst veřejně známých osob, tak i několika málo právníků. Istanbulská úmluva neohrožuje ústavní princip rovnosti mužů a žen, ale je naopak v souladu s úsilím o jeho naplnění. Přijetí Istanbulské úmluvy do českého práva a praxe je v rukou českých zákonodárců a českých orgánů a institucí, takže strašení tím, co nám tu neblahého způsobí, nemá oporu v realitě. Není důvod, aby větší pozornost věnovaná násilí na ženách vedla k opomíjení případů, kdy jsou oběťmi násilí muži. Potíráním násilí a výchovou k jiným řešením neshod a konfliktů prospějeme společnosti jako celku. Istanbulské úmluva nemůže ohrožovat ani tradiční rodinu, tedy pokud si nemyslíme, že násilí je nějakou „tradiční“ součástí rodinného života. A je vůbec zvláštním paradoxem, že v Česku je Istanbulská úmluva opakovaně odmítána s poukazem na nutnost chránit tradiční hodnoty, zatímco v Polsku nebo Itálii, kde jsou křesťanské tradice mnohem více zakořeněné v běžném životě, už byla úmluva dávno přijata. Celkem už platí ve 35 ze 47 států Rady Evropy.